PRAVIDLÁ A POUČENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

(1)  REALTHERM Kft. ako prevádzkovateľ v súvislosti so službami poskytovanými ním prevádzkovanou  webovou stránkou http://www.realtherm.hu a tam uvedenými webovými stránkami prístupnými na iných adresách (ďalej: „webová stránka”) postupuje počas spracúvania všetkých údajov fyzických osôb - užívateľov na základe týchto Pravidiel a poučenia týkajúcich sa spracúvania údajov.  

Užívateľ vstupom na webovú stránku a používaním webovej stránky povinne súhlasí  s ustanoveniami týchto Pravidiel spracovania údajov.

    Prevádzkovateľom v zmysle týchto Pravidiel je:

 • Prevádzkovateľ: REALTHERM Kft.
 • Sídlo: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 64.
 • Poštová adresa: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 64.
 • Elektronická (e-mailová) adresa: info@realtherm.hu
 • Registrový súd: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
 • Číslo v obchodnom registri: 15-09-062212
 • DIČ: 11246701-2-15


(2)  Cieľom poučenia o ochrane údajov je, aby sa určil okruh osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, spôsob ich spracúvania, resp. aby sa zabezpečilo uplatnenie ústavných princípov ochrany údajov a požiadavky bezpečnosti údajov, a aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k údajom, pozmeneniu a neoprávnenému zverejneniu alebo využívaniu údajov, v záujme toho, aby bola garantovaná úcta k súkromnej sfére fyzických osôb - užívateľov.

(3) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v záujme cieľa uvedeného v odseku 2 dôverne a v súlade s platnými právnymi predpismi, postará sa o ich bezpečnosť, prijme tie technické a organizačné opatrenia, resp. vytvorí tie procesné pravidlá, ktoré sú potrebné pre uvedenie príslušných ustanovení právnych predpisov a iných odporúčaní do platnosti.

2. Legislatívne pozadie

 

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy súvisiace so spracúvaním osobných údajov vo všetkých fázach spracúvania údajov. Pre spracúvanie údajov prevádzkovateľom sú smerodajné predovšetkým ustanovenia nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku, § 2:43 (e);
 • zák. č. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií („zák. o ochrane  údajov”);
 • zák. č. CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb, resp. služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou („zák. o e-obch”);
 • zák. č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti („zák. o hrč”)
 • zákon č. VI z roku 1998 o zverejnení Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov uzavretého dňa 28. januára 1981 v Štrasburgu;
 • zákon č. CXIX z roku 1995 o spracúvaní údajov o mene a bydlisku slúžiacich na ciele výskumu a priameho obchodovania („zák. o mab”)

 

3. Pojmy

 

(1) dotknutá osoba: ktorákoľvek určitá fyzická osoba identifikovaná alebo - priamo alebo nepriamo - identifikovateľná na základe osobného údaja;

(2) osobný údaj: údaj, ktorý je možné dať do súvislosti s dotknutou osobou - najmä jej meno,  identifikátor, ako aj jeden alebo viac poznatkov charakteristických pre jej fyzickú, fyziologickú mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu -, ako aj konklúzia vzťahujúca sa na dotknutú osobu vyvodená z údaju;

(3) súhlas: dobrovoľné a určité vyjadrenie vôle dotknutej osoby, ktoré sa zakladá na primeranom poučení, a ktorým dáva jasný súhlas - všeobecný alebo týkajúci sa len jednotlivých operácií - na spracúvanie osobných údajov vzťahujúcich sa na jej osobu;

(4) námietka: vyjadrenie dotknutej osoby, ktorým namieta spracúvanie svojich osobných údajov, a žiada o ukončenie spracúvania údajov, resp. žiada o vymazanie spracúvaných údajov;

(5) spracúvanie údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných na osobných údajoch nezávisle od použitého postupu, tak napríklad ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, nahrávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, využívanie, poskytovanie, zverejňovanie, zosúladenie alebo spájanie, blokovanie, vymazanie a likvidácia, ako aj zabránenie ďalšiemu využívaniu údajov, vyhotovovanie snímok, zvukových alebo obrazových záznamov, ako aj získavanie fyzických charakteristík vhodných na identifikáciu osoby (napr.: odtlačok prsta, odtlačok dlane, vzorka DNA, obraz dúhovky);

(6) spracúvanie údajov sprostredkovateľom : vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracúvania údajov, nezávisle od spôsobu a prostriedku použitého na vykonávanie operácií, ako aj miesta použitia, za predpokladu, že technická úloha sa vykonáva na údajoch.

(7) poskytovanie údajov: sprístupňovanie údajov určenej tretej osobe;

(8) zverejňovanie: sprístupňovanie údajov každému;

(9) prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnej subjektivity, ktorá určuje samostatne alebo spolu s inými cieľ spracúvania údajov, prijíma rozhodnutia ohľadom spracúvania údajov (vrátane použitého prostriedku) a vykonáva ich, alebo zabezpečí ich vykonanie ňou povereným sprostredkovateľom;

(10) sprostredkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnej subjektivity, ktorá vykonáva spracúvanie údajov na základe zmluvy, vrátane aj zmluvy uzatvorenej na základe ustanovenia právneho predpisu.

(11) vymazanie údajov: zabezpečenie nerozoznateľnosti údajov tým spôsobom, aby nebolo možné ich obnovenie;

(12) súbor údajov: súhrn údajov spracúvaných v rámci jednej evidencie;

(13) tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotknutou osobou, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

4. Právny základ spracúvania údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva údaje dotknutých osôb v zmysle platných právnych predpisov o ochrane údajov, na základe ich súhlasu, resp. na základe

 • § 13/A zák. č. CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb, resp. služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou,
 • § 6 zák. č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti.

 

5. Okruh spracúvaných údajov, cieľ a trvanie spracúvania údajov

 

(1) Tieto Pravidlá ochrany údajov sa týkajú výlučne spracúvania údajov fyzických osôb, keďže osobné údaje je možné ponímať výlučne vo vzťahu k fyzickým osobám.
Nepovažujú sa za osobné údaje tie anonymné informácie, ktoré prevádzkovateľ zhromažďuje  vylúčením osobnej totožnosti a nie je možné ich spájať  s fyzickou osobou, resp. ani tie demografické údaje sa nepovažujú za osobné údaje, ktoré zhromažďuje tak, že ich nepripája k osobným údajom identifikovateľných osôb, a tým nie je možné ich spájať s fyzickou osobou.

(2) Zaslanie online správy, vyžiadanie cenovej ponuky:
Webová stránka umožňuje vyžiadanie cenovej ponuky súvisiacej so službami poskytovanými poskytovateľom, resp. iných informácií, počas ktorého je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • meno
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Cieľ spracúvania údajov: poskytovanie personalizovaných služieb dotknutým osobám, resp. zaslanie cenovej ponuky na žiadosť dotknutých osôb.

Identifikátor anonymného používateľa (cookie)
Prevádzkovateľ umiestni na počítač dotknutej osoby identifikátor anonymného používateľa (cookie, koláčik), ktorý samostatne nie je schopný žiadnym spôsobom identifikovať dotknutú osobu, je vhodný výlučne na rozoznanie počítača dotknutej osoby, nie je potrebné uviesť meno, e-mailovú

adresu alebo akúkoľvek inú osobnú informáciu, keďže pri použití tohto riešenia užívateľ neposkytne prevádzkovateľovi osobný údaj, výmena údajov sa uskutoční výlučne len medzi počítačmi.

Prevádzkovateľ používa cookies za tým účelom,  aby sa mohol dozvedieť viac o zvyklostiach dotknutých osôb ohľadne využívania informácií a mohol tak zlepšiť úroveň svojich služieb, resp. aby počas návštevy portálu uverejňoval individualizované stránky, marketingové (reklamné) materiály.

Dotknutá osoba má možnosť, aby nastavením vlastného prehliadača zakázala umiestnenie individuálneho identifikačného znaku (cookie) na svojom počítači. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade zakázania cookies niektoré služby nebudú náležite fungovať.

Používanie sociálnych rozšírení (Facebook, Twitter, Linkedin)
Na portáli sú rozšírenia v základnej polohe zakázané. Rozšírenia budú povolené len vtedy, keď dotknutá osoba klikne na príslušné tlačidlo. Povolením rozšírenia dotknutá osoba vytvorí spojenie so sociálnou stránkou a súhlasí s postúpením svojich údajov pre Facebook/Twitter/Linkedin.

Ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook/Twitter/Linkedin, môže sa stať, že daná sociálna sieť pridruží jej návštevu k priečinku dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba klikne na vhodné tlačidlo, jej prehliadač postúpi príslušné informácie priamo danej sociálnej sieti a tam ich uchová.  
Informácie vzťahujúce sa na okruh a cieľ zhromažďovania údajov, ďalšie spracúvanie a používanie údajov prostredníctvom Facebooku/Twittera/Linkedin, práva smerujúcich na ochranu osobných údajov a nastavenia sa nachádzajú vo vyhlásení Facebooku/Twittera/Linkedin o ochrane údajov.

Remarketingové kódy
Poskytovateľ používa na portáli remarketingové kódy Google Adwords, resp. Facebook. Remarketingový kód používa cookies k označovaniu návštevníkov portálu.
Uložené cookie pomáha v tom, aby sa objavili reklamy súvisiace s výrobkami a službami poskytovateľa na iných webových stránkach patriacich do siete Google Display, resp. na facebooku, ktoré návštevník portálu neskoršie navštívil.
Užívateľ môže cookies kedykoľvek zakázať a reklamy môže personalizovať na ploche nastavení reklám v Google.

Záznamy transakcií (logging)
V záujme využitia služieb systém automaticky zaznamenáva nasledovné údaje:

 • dynamická IP-adresa počítača užívateľa
 • typ prehliadača a operačného systému používaného užívateľom v závislosti od nastavení počítača užívateľa
 • aktivita užívateľa súvisiaca s webovou stránkou

Využívanie týchto údajov slúži na jednej strane na technické ciele – ako analýza bezpečného fungovania serverov a jeho dodatočná kontrola, na druhej strane prevádzkovateľ využíva tieto údaje k zostavovaniu štatistík o používaní stránky a k analýze požiadaviek užívateľov v záujme zvýšenia úrovne služieb.
Uvedené údaje nie sú vhodné na identifikáciu užívateľa a prevádzkovateľ ich nespája s inými osobnými údajmi.

 (3) Prevádzkovateľ môže osobné údaje súvisiace s dotknutou osobou spracúvať  za akýmkoľvek účelom odlišným od vyššie uvedených – tak najmä za účelom zvýšenia efektívnosti svojich služieb alebo za účelom prieskumu trhu – len po predbežnom určení účelu spracúvania údajov a na základe súhlasu dotknutej osoby.
Tieto údaje nie je možné spojiť s identifikačnými údajmi dotknutej osoby a nie je možné ich poskytnúť bez jej súhlasu tretím osobám.
Prevádzkovateľ je povinný vymazať tieto údaje, ak zanikol účel spracúvania údajov alebo dotknutá osoba dá na to pokyn.

(4) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby užívateľ služby pred využitím služby alebo počas jej využívania kedykoľvek sa mohol oboznámiť s tým, že prevádzkovateľ aké druhy údajov spracúva a za akým účelom, vrátane aj spracúvanie údajov, ktoré nie je možné priamo spájať s užívateľom služby.

(5) Právnym základom spracúvania údajov prevádzkovateľom je v každom prípade súhlas dotknutej osoby.

(6) Trvanie spracúvania údajov:
Spracúvanie údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je možné do zmeny, resp. odvolania  súhlasu. Vypršaním doby trvania spracúvania údajov je prevádzkovateľ povinný vymazať osobné údaje dotknutej osoby.

Údaje súvisiace s objednávkami – vrátane zvukových záznamov vyhotovených počas vybavovania vecí cez telefón – prevádzkovateľ uchováva v záujme dokazovania počas prípadných právnych sporov do uplynutia všeobecnej premlčacej doby, t. j. do 5 (piatich) rokov.
Údaje súvisiace s fakturáciou prevádzkovateľ spracúva v záujme plnenia účtovných povinností v zmysle § 169 zákona C z roku 2000 do  8 (ôsmich) rokov, resp. do uplynutia premlčacej doby určenej zákonom XCII z roku 2003 o daňovom poriadku.

(7) Môže sa vyskytnúť, že k úplnej realizácii služieb prevádzkovateľ - dočasným charakterom - poskytne - v prípade udelenia potrebného súhlasu - určité osobné údaje dotknutej osoby tretej strane za účelom spracúvania údajov alebo spracúvania údajov sprostredkovateľom, tak najmä:

 • ak sa prostredníctvom webovej stránky uskutoční online platba, prevádzkovateľ postúpi číslo úverovej karty / bankovej karty poskytovateľovi bankových služieb bez toho, aby si ho uchoval.
 • ak v prípade výrobkov objednaných na webovej stránke prevádzkovateľ odovzdá zmluvnej partnerskej firme, ktorá zabezpečuje dodávku, dodávaný výrobok a údaje potrebné k plneniu dodávky (meno a adresu dodania). Partner realizujúci dodávku sa považuje ohľadom odovzdaných údajov dodania za sprostredkovateľa, ktorý tieto údaje nemôže použiť na iné účely okrem plnenia dodávky.

(8) V záujme získania údajov o nezávislej návštevnosti webovej stránky a iných web analytických údajov poskytovateľ využíva softvér Google Anatitycs, preto ohľadom týchto údajov koná Google Inc. ako sprostredkovateľ. Smernica o ochrane údajov Google Inc. je prístupná na http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html.
Užívateľ služieb webovej stránky berie na vedomie, že používaním webovej stránky súhlasil so spracúvaním svojich údajov prostredníctvom Google.

(9) Ak ide o takú službu, počas ktorej musí užívateľ k využívaniu služby online spôsobom zaslať osobné údaje – tak napríklad číslo bankovej karty v prípade online platby -, prevádzkovateľ zabezpečí pre takéto správy kanál poskytujúci náležitú ochranu – pripojenie SSL.

(10) Ak niektoré služby a stránky webovej stránky poskytovateľ prevádzkuje prostredníctvom firmy, s ktorou je v obchodnom vzťahu, osobné údaje zhromažďuje prevádzkujúci partner poskytovateľa - konajúc v mene a zastúpení poskytovateľa v prospech poskytovateľa -, a na takéto spracúvanie údajov sa vzťahujú takisto tieto Pravidlá ochrany údajov.

(11) Ak webová stránka poskytuje spoločné služby s niektorým svojím obsahovo totožným partnerom, ich právo na používanie osobných údajov je spoločné, avšak ustanovenia týchto Pravidiel spracúvania údajov – v zhode s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie údajov s totožným obsahom počas zmluvného vzťahu s partnerom - sú aj vtedy smerodajné.

(12) V prípade spracúvania údajov uvedených v odsekoch (7)-(11) sa počas poskytovania údajov, resp. spracúvania údajov sprostredkovateľom, jednoznačne uvedie osoba prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa.

(13)
Údaje a kontakty sprostredkovateľov:

Meno: DBI Szoftver Kft (webhosting)
Sídlo: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. Épület 2. Emelet

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na to, aby okrem vyššie uvedených využíval aj ďalších sprostredkovateľov, s tým, že meno a adresu ďalších sprostredkovateľov zverejní poskytovateľ pre dotknuté osoby dostupným spôsobom najneskoršie pri začatí spracúvania údajov.

 

6. Práva dotknutých osôb

(1) Dotknutá osoba môže žiadať od prevádzkovateľa
a) informáciu o spracúvaní jej osobných údajov,
b) opravu jej osobných údajov, ako aj
c) vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov, s výnimkou povinného spracúvania údajov.

(2) Na žiadosť dotknutej osoby poskytne prevádzkovateľ najneskoršie do 30 dní od podania tejto žiadosti písomnú informáciu o ním spracúvaných údajoch, resp. údajoch spracúvaných ním povereným sprostredkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý bol poverený na základe jeho nariadenia, o zdrojoch, účele, právnom základe, trvaní spracúvania údajov, o mene a adrese sprostredkovateľa, jeho činnosti súvisiacej so spracúvaním údajov, ďalej – v prípade poskytovania osobných údajov dotknutej osoby – o právnom základe a adresátovi poskytovania údajov.
Poskytnutie informácií je bezplatné, ak žiadateľ informácií v bežnom roku ešte nepodal u prevádzkovateľa žiadosť o poskytnutie informácií ohľadom tej istej oblasti. V iných prípadoch prevádzkovateľ určí úhradu, s tým, že už uhradené výdavky musia byť vrátené, keď došlo k neoprávnenému spracúvaniu údajov, alebo následkom žiadosti o informácie bola oprava.

(3) Prevádzkovateľ vedie za účelom kontroly oprávnenosti poskytovania údajov, ako aj poskytovania informácií pre dotknutú osobu, evidenciu o poskytovaní údajov, ktorá obsahuje čas poskytovania ním spracúvaných osobných údajov, právny základ a adresáta poskytovania údajov, určenie okruhu poskytovaných osobných údajov, ako aj ďalšie údaje určené právnym predpisom, ktorý nariaďuje spracúvanie údajov.  

(4) Ak osobný údaj nie je pravdivý a prevádzkovateľ má k dispozícii pravdivý osobný údaj, prevádzkovateľ vykoná opravu osobného údaja.

(5) Osobný údaj treba vymazať, ak
a) je jeho spracúvanie protiprávne;
b) žiada to dotknutá osoba (s výnimkou povinného spracúvania údajov);
c) je neúplný alebo nesprávny – a tento stav nie je možné právne napraviť -, za predpokladu, že zákon nevylučuje vymazanie;
d) zanikol účel spracúvania údajov alebo vypršala zákonom určená doba uchovávania údajov;
e) nariadil to súd alebo orgán.

(6) Prevádzkovateľ namiesto vymazanie blokuje osobný údaj, keď to dotknutá osoba žiada, alebo keď na základe prístupných informácií je možné predpokladať, že vymazaním by boli porušené oprávnené záujmy dotknutej osoby. Takto blokovaný osobný údaj je možné spracúvať výlučne dovtedy, kým existuje ten účel spracúvania údaja, ktorým bolo vylúčené vymazanie osobného údaja.

(7) Prevádzkovateľ označí ním spracúvaný osobný údaj, keď dotknutá osoba má pochybnosti o jeho správnosti alebo presnosti, ale nie je možné určiť jednoznačne nesprávnosť alebo nepresnosť spochybneného osobného údaja.

(8) O oprave, blokovaní, označení a vymazaní treba informovať dotknutú osobu, ďalej každého, komu bol skoršie poskytnutý údaj za účelom jeho spracúvania. Od informovania je možné upustiť, keď to vzhľadom na účel spracúvania údajov neporušuje oprávnené záujmy dotknutej osoby.

(9) Ak prevádzkovateľ nevyhovuje žiadosti dotknutej osoby o opravu, blokovanie alebo vymazanie údaja , oznámi písomne do 30 dní od prijatia žiadosti faktické a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie údaja. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie údaja prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti opravného prostriedku na súde , resp. obrátenia sa na príslušný orgán.

(10) Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti spracúvaniu jej osobných údajov, ak
a) spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov je potrebné výlučne k plneniu právneho záväzku prevádzkovateľa alebo uplatneniu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, príjemcu údajov alebo tretej osoby, s výnimkou povinného spracúvania údajov;
b) používanie alebo poskytovanie osobných údajov sa uskutočňuje bezprostredne na účely uzatvorenia obchodu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; ako aj
c) v iných prípadoch určených zákonom.

Prevádzkovateľ je povinný – pri súčasnom prerušení spracúvania údajov – preskúmať vznesenie námietky v čo najkratšej lehote od podania žiadosti, avšak v lehote najviac 15 dní,  a o jeho výsledku písomne informovať žiadateľa. Ak je vznesenie námietky oprávnené, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie údajov – vrátane aj ďalšieho prijímania a poskytovania údajov – a  blokovať údaje, ako aj informovať o vznesení námietky, resp. o opatreniach, ktoré boli na jeho základe prijaté, každého, komu osobné údaje, ktorých sa týka vznesenie námietky, skoršie poskytol, a kto je povinný prijať opatrenie v záujme uplatnenia práva na vznesenie námietky.

Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa, resp. prevádzkovateľ zameškal 15- dňovú lehotu, dotknutá osoba sa môže obrátiť – do 30 dní od oznámenia rozhodnutia, resp. posledného dňa lehoty – na súd.

(11) Práva dotknutej osoby určené v bode 5 môžu byť obmedzené zákonom v záujme vonkajšej a vnútornej bezpečnosti štátu, tak obrany vlasti, národnej bezpečnosti, prevencie a boja proti kriminalite, bezpečnosti výkonu trestu, ako aj z ekonomických alebo finančných záujmov štátu alebo samosprávy, významných ekonomických a finančných záujmov Európskej únie, resp. za účelom prevencie a odhaľovania disciplinárnych a etických priestupkov súvisiacich s výkonom povolaní, porušenia pracovnoprávnych povinností a povinností pri ochrane pri práci – vrátane v každom prípade aj kontroly a dozoru -, ako aj v záujme ochrany práv dotknutej osoby alebo iných osôb.

 

7. Možnosti opravného prostriedku

(1) V prípade porušenia práva môže dotknutá osoba podať opravný prostriedok na:
a.) Úrad komisára pre ochranu osobných údajov (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) Národný orgán na ochranu osobných údajov a pre slobodu tlače (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefón: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) Krajský súd príslušný podľa trvalého, resp. prechodného pobytu dotknutej osoby.

Súd koná vo veci mimo poradia. Oprávnenosť spracúvania údajov je povinný potvrdiť prevádzkovateľ, oprávnenosť na preberanie údajov zase ich príjemca.
Ak súd vyhovie žiadosti, zaviaže prevádzkovateľa na poskytnutie informácie, opravu, blokovanie, vymazanie údaja, zrušenie rozhodnutia prijatého automatizovaným spracovaním údajov, zohľadnenie práva dotknutej osoby na vznesenie námietky, resp. na poskytnutie údaja požadovaného príjemcom podľa § 21 infozákona.  
Ak súd zamietne v prípadoch určených § 21 infozákona žiadosť príjemcu,  prevádzkovateľ je povinný údaj dotknutej osoby vymazať do 3 dní od oznámenia rozsudku.
Prevádzkovateľ je povinný vymazať údaje aj vtedy, ak sa príjemca neobráti na súd v lehote určenej v ods. 5, resp. 6 § 21 infozákona.
Súd môže nariadiť zverejnenie svojho rozsudku s uverejnením identifikačných údajov prevádzkovateľa, ak to vyžadujú záujmy ochrany údajov a práva dotknutých osôb vo väčšom počte chránené týmto zákonom.  

(2) Prevádzkovateľ je povinný uhradiť škodu spôsobenú iným neoprávneným spracúvaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť údajov. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť voči dotknutej osobe aj za škodu spôsobenú sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ je oslobodený spod zodpovednosti, ak dosvedčí, že škoda bola zavinená neodvratným dôvodom spadajúcim mimo okruh spracúvania údajov.
Netreba uhradiť škodu, keď tá vznikla z úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania poškodeného.